กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฏกระทรวง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.88 KB
Adobe Acrobat Document พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 4 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542และแก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB