การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การวางแผนอัตรากำลังคน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 661.02 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.55 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารงานบุคคลให้เกิดความเที่ยงธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB