ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านหลังเขา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 326 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง ปลูกสร้างเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 โดยนายมนัส  กาลสุวรรณ บริจาคเงินส่วนตัว  จำนวน  4,600 บาท และได้รับเงินบริจาคสมทบจาก นายดำ  ศรีจันทร์ทอง กำนันตำบลเขาวิเศษ, นายแจ้ง ทิพเศษ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และนายหนู  มากนคร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  เป็นเงิน 900 บาท รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น  5,500 บาท โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน         พ.ศ. 2493
โรงเรียนได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2493 โดยนายอุทิศ  ปิยะกาญจน์ ศึกษาธิการอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูผู้สอน 1 คน คือ นายมนัส กาลสุวรรณ นักเรียน จำนวน 70 คน มีชั้นเรียน 2 ชั้น คือ ชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อมาอีก 3 ปี ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง นายประจวบ  จันทร์แย้ม มาเป็นครู รวมมีครู 2 คน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 อาคารเรียนชั่วคราวเกิดชำรุด จึงได้ย้ายสถานที่เรียน       ไปเรียนที่บ้าน นายมนัส  กาลสุวรรณ เป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน 11 วัน ต่อมา นายมนัส กาลสุวรรณ, นายแจ้ง      ทิพเศษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และผู้ปกครองนักเรียนได้สละเงิน และแรงงานปลูกสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง        7 เมตร ยาว 15 เมตร คิดเป็นเงินประมาณ 10,900 บาท
 
      พ.ศ. 2513       ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท)
      พ.ศ. 2519       ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท)
      พ.ศ. 2520       ได้รับงบประมาณปลูกสร้างโรงฝึกงาน แบบ อก.ตร.ขนาด พื้นที่ 120 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 41,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาท)
      พ.ศ. 2523       ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 378,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท)
พ.ศ. 2538            ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล แบบ สปช. จำนวน 1 สนาม  งบประมาณ 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาท)
     พ.ศ. 2540       ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 866,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันบาท)
 
     พ.ศ. 2541       ได้รับงบประมาณปลูกสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม  งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)
     พ.ศ. 2542       ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 ขนาด 5 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,295,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท)
     พ.ศ. 2554       ได้รับงบประมาณปลุกสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 3,5000,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท)