พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     1. ให้นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกใความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     2. จัด และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ   
     3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     4. ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     5. ให้นักเรียนทุกคนสำนึกในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์ไทยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
     1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ     มีความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     เต็มศักยภาพ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     3. โรงเรียนใช้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกื้อกูล