กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอัจจณี ทองใบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1