คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวนันดร อ่อนรู้ที่
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ พนมรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุพา แสงศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินาถ ทองสงวน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจดสถาพร คงประสม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพกร หนูเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทวี พูดเพราะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล คงพูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาร ทองปรวน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ชูบุญส่ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน เพ็ชรดวงเดียว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ เทพพูลผล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุภัทรธรรมสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา
เบอร์โทร : 0910345941
อีเมล์ : burin5941@gmail.com