วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
      โรงเรียนบ้านหลังเขาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียงและความเป็นไทย