กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประสาร ทองปรวน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพริษฐ์ สุขช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1