กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิภาพร สิงห์ขจรวรกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสโรชา เอียดชูทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอดาภรณ์ ชุมอักษร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1