กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัชนี ขวัญศรีสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1