ข่าวประชาสัมพันธ์
นางบุรินทร์ นุ่นขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา พร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 (อ่าน 8) 05 ธ.ค. 64
... ข่าวด่วน ...สำหรับชาววังวิเศษ... ไม่ต้องรออีกแล้ว ฉีดได้ที่.. วัดต้นปรง​ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กันนะคะ (อ่าน 15) 01 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านหลังเขา อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ได้รับการประเมินติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงเรียนบ้านหลังเขา ขอขอบพระคุณคณะติดตามจากสำนักงานเขต (อ่าน 12) 01 ธ.ค. 64
ภาพบรรยากาศการจัดเรียนรู้แบบ On-Hand และการจัดการเรียนรู้แบบ On-Air โดยมีผู้ปกครองดูแลนักเรียนขณะที่เรียนอยู่กับบ้าน คอยช่วยเหลือให้กำลังใจเพื่อนักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง (อ่าน 12) 20 พ.ย. 64
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหลังเขาอบรมเรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์ฯ ว9/2564 และการขอเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 55) 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 134) 27 ต.ค. 64
การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน2/2564 และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนบ้านหลังเขา (อ่าน 66) 25 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 69) 13 ต.ค. 64
ตารางการส่งใบงาน-รับแบบวัดและประเมินผล(กลางปี) (อ่าน 61) 07 ต.ค. 64
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านหลังเขาได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท (อ่าน 60) 01 ต.ค. 64
นางสุพรรษา โอมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดี การประกวด Clip Video การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (อ่าน 64) 01 ต.ค. 64
นางสาวจิราพรรณ ไทรงาม ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 61) 01 ต.ค. 64
นางสาววนิดา แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดี นวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา (อ่าน 65) 01 ต.ค. 64
นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดี การถอดบทเรียน Best Practice ของครู โรงเรียนสุจริต (อ่าน 64) 01 ต.ค. 64
นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – (อ่าน 49) 01 ต.ค. 64
นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นประถมศ (อ่าน 36) 01 ต.ค. 64
โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (อ่าน 42) 01 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับนายพริษฐ์ สุขช่วย ครูโรงเรียนบ้านหลังเขา (อ่าน 27) 01 ต.ค. 64
การรับ-ส่งใบงาน ครั้งที่ 8 พร้อมรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 53) 21 ก.ย. 64
การรับส่งใบงาน ครั้งที่ 7 (อ่าน 43) 07 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขาเรื่อง...ให้ผู้ปกครองรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 143) 03 ก.ย. 64
การรับ-ส่งใบงาน (ครั้งที่ 6) และรับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 40) 24 ส.ค. 64
ขอขอบคุณ บริษัทพรีเมียร์พาราวู้ด จำกัด ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท (อ่าน 40) 19 ส.ค. 64
ขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านหลังเขา โดยการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล (อ่าน 62) 19 ส.ค. 64
แจ้งการรับ-ส่งใบงานครั้งที่ 4 (อ่าน 58) 28 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านหลังเขา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 (ออนไลน์) ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 65) 26 มิ.ย. 64
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี (อ่าน 52) 26 มิ.ย. 64
ภาพบรรยากาศการจัดเรียนรู้แบบ On-Hand และการจัดการเรียนรู้แบบ On-Air ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 (อ่าน 56) 25 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 85) 25 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง ตารางการรับ-ส่งใบงาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 122) 23 มิ.ย. 64
ภาพบรรยากาศการจัดเรียนรู้แบบ On-Hand และการจัดการเรียนรู้แบบ On-Air ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 (อ่าน 101) 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา (อ่าน 69) 14 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 82) 11 มิ.ย. 64
โรงเรียนบ้านหลังเขา ขอขอบคุณเจ้าหน้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแก่โรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษ (อ่าน 50) 11 มิ.ย. 64
แนวปฏิบัติการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ปกครอง “หลังเขาร่วมใจต้านภัยโควิด19” (อ่าน 63) 09 มิ.ย. 64
แนวปฏิบัติการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน “หลังเขาร่วมใจต้านภัยโควิด19” (อ่าน 93) 09 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์ใหม่แต่ละชั้นเรียน (อ่าน 85) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านหลังเขา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 63) 03 มิ.ย. 64
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 67) 19 พ.ค. 64
มาตราการป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา D-M-H-T-RC เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด19 "หลังเขา ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19" ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านหลังเขา (อ่าน 339) 16 พ.ค. 64