ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 2566
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 66
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนบ้านหลังเขา พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 66
กิจกรรมวันเด็ก2566
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
สวัสดีปีใหม่2566
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 66
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 65
ผลงาน 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 65
ธิดานพมาศ ประเพณีลอยกระทง ตำบลเขาวิเศษ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
MOE Safety Center
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
เผยแพร่รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านหลังเขา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในรถตู้ และการเอาตัวรอดหากติดอยู่ในรถตู้
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก พุทธศักราช 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 65
รายงานวิจัยชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง...การหาร
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
การดำเนินงานโรงเรีนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
วีดิทัศน์ผลการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
แผ่นพับการกำจัดขยะโรงเรียนบ้านหลังเขา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
เส้นทางการกำจัดขยะโรงเรียนบ้านหลังเขา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65