ปฐมวัย

นางสาวศรีสุดา เกื้อเมฆ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปราชญ์ญี ขุนทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจิราพรรณ เมืองแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนริศรา ทับอาสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางวรรณประภา อินไหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1