กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนิดา แสงแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุพรรษา โอมแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปิยะนุช บัวชุม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางจริยา เกปัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุทธิรัตน์ หนูนวน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2