กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1