กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไร สัญวงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐชยา ชิดเชื้อ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1