กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร สุวรรณรัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางชนาภา สุระกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2