ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม P-SAR Word Document ขนาดไฟล์ 1003 KB 6
แบบฟอร์มID-plan Word Document ขนาดไฟล์ 369 KB 6
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 1009
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 1009
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 2803
บริหารทั่วไป
แบบประเมินอาคารและสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 40.67 KB 1009
บริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความ-อนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.16 KB 1
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 47.76 KB 1009