ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม P-SAR Word Document ขนาดไฟล์ 1003 KB 110
แบบฟอร์มID-plan Word Document ขนาดไฟล์ 369 KB 109
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 1113
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 1114
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 2905
บริหารทั่วไป
แบบประเมินอาคารและสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 40.67 KB 1114
บริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความ-อนุมัติใช้เงินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.16 KB 108
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 47.76 KB 1113
บริหารวิชาการ
ปพ.5(4-6) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.99 MB 101
ปพ.5(1-3) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.99 MB 111
เอกสารเผยแพร่
>คู่มือ MOE SAFETY สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน 4
คู่มือ MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 12
>คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา 14