ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่ออาจารย์ : นายพริษฐ์ สุขช่วย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:45  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:44  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย ระดับคุณภาพดีเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:44  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับคุณภาพดี การถอดบทเรียน Best Practice ของครู โรงเรียนสุจริต
ชื่ออาจารย์ : นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:43  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับคุณภาพดี นวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:42  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับคุณภาพดีเลิศ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพรรณ เมืองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:41  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับคุณภาพดี การประกวด Clip Video การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรษา โอมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:24  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุณภาพ ระดับดีมาก ผลงานคุรุชนคนคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:19  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุณภาพ ระดับดีมาก ผลงานคุรุชนคนคุณธรรมของครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอดาภรณ์ ชุมอักษร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:18  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุณภาพ ระดับดี ผลงานคุรุชนคนคุณธรรมของครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายฐาปกรณ์ ลายวิลัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,19:16  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..